Notice: Only variables should be passed by reference in /volume3/web/PROD/trefort.szerencsiszc.hu/wp-content/themes/tilt/inc/theme-options/ot-loader.php on line 98 Notice: Only variables should be passed by reference in /volume3/web/PROD/trefort.szerencsiszc.hu/wp-content/themes/tilt/inc/theme-options/ot-loader.php on line 326 Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /volume3/web/PROD/trefort.szerencsiszc.hu/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111 Hiányzások igazolása – Trefort Ágoston Szakképző Iskola

A TANULÓ, ILLETVE A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLY TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK


1.Tanulói igazolások leadásának szabályai:

 • A hiányzást követő első osztályfőnöki órán.Az iskolai hiányzást követő 1. tanítási napon az osztályfőnöknek.
 • A gyakorlati hiányzást követő 1. gyakorlati napon a külső duális képzőhelyen a tanuló foglalkoztatásával megbízott személynek.
 • Rendkívüli esetben a hiányzást követő 2 héten belül az osztályfőnöknek / külső duális képzőhelynek.

2. A tanuló és a szülő kötelezettségei hiányzás esetén:

 • A tanulónak, ill. a szülőnek kötelessége az osztályfőnököt (amennyiben elméleti napon kezdődik a hiányzás) személyesen / telefonon / interneten értesíteni a hiányzásról, legkésőbb a hiányzás első napját követő munkanapig (pl. betegség esetén).
 • A tanulónak, ill. a szülőnek kötelessége a külső duális képzőhelyet és az osztályfőnököt ( amennyiben gyakorlati napon kezdődik a hiányzás) személyesen / telefonon / interneten értesíteni a hiányzásról, legkésőbb az első munkanapon (pl. betegség esetén).
 • Az igazolást az 1. pontnak megfelelően benyújtani az osztályfőnök / duális képzőhely felé.
 • A gyakorlat pótlása nem történhet iskolai tanítási idő alatt.

3. Osztályfőnök feladatai

Amennyiben a szülővel való kapcsolattartás nem működik, akkor az ellenőrző könyv és/vagy a KRÉTA Iskolai Alaprendszer segítségével, vagy ha kiugróan megnövekszik a tanuló hiányzása, akkor a szülőt telefonon, majd hivatalos levélben értesítjük (Szakmai Program).
Amennyiben a tanuló hiányzik, és az előző pontban megadott határidőkig nem kap jelzést a tanulótól/szülőtől, akkor felveszi a kapcsolatot a tanuló hiányzása miatt a
szülővel/gondviselővel az általa megadott elérhetőségen.
Minden hónap 05-ig átveszi a szakmai igazgatóhelyettestől a képzőhelyek által elektronikusan vagy postán megküldött tanulói jelenléti ívet. Amennyiben, valamelyik
duális képzőhely nem küldi vissza a jelenléti ívet, ill. az osztályfőnöknek a tanuló nem mutatta be az ellenőrzőjét (amelyben szintén leigazolhatja a duális képzőhely a gyakorlati napokat), akkor minden hónap 7-ig az osztályfőnök feladata, hogy jelezze a hiányt a szakmai igazgatóhelyettesnek.
Igazolatlan hiányzások esetén a jogszabályok szerinti adminisztrációt elvégzi az iskolatitkárral együttműködve.
Amennyiben az osztályfőnök semmilyen értesítést nem kap arról, hogy a tanuló
miért hiányzik, és a hiányzások igazolásának utolsó határideje lejárt (lsd.: 1. pont), akkor
a tanuló hiányzását igazolatlannak kell tekinteni, és a jogszabályok által előírt adminisztrációt el kell végezni.
Hiányzások összesítése és lezárása a KRÉTA Iskolai Alaprendszer erre kialakított felületén minden hónap 10-ig történjen.

4. A tanuló által leadott igazolásokra vonatkozó iskolai előírások:

A 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 51§ 2 (b) pontjának értelmében a szülő/gondviselő is meghatározott módon igazolhatja gyermeke betegség miatti mulasztását. Az egészségügyi válsághelyzet minél hatékonyabb kezelése érdekében intézményünk az Országos Házi Gyermekorvosi Kollegiális Szakmai Vezetői Hálózat 2020. szeptember 21-én keltezett írásbeli javaslatát alkalmazza a tanulói hiányzások kezelésére. Ennek értelmében a szülő/gondviselő büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik gyermeke hiányzásának időtartamáról. Az ehhez tartozó nyomtatványt a tanulónak a háziorvosa adja ki. (2. számú melléklet)
A szülő/gondviselő félévente 3 tanítási napot igazolhat a tanuló ellenőrzőjében, ami nem bontható tanítási órákra. Duális képzőhelyről való hiányzásról nem adhat a
szülő/ gondviselő igazolást.

Rendkívül indokolt esetben az igazgató további napok igazolását engedélyezheti a számára beadott kérelem alapján.
Duális képzőhelyről történő hiányzást CSAK TÁPPÉNZES papírral igazolhat a
tanuló. Amennyiben azt bemutatja az osztályfőnöknek, ő lemásolja, és az eredetit
visszaadja a tanulónak. (Az eredetit a tanulónak a duális képzőhelyen kell leadni, mert ez alapján számolják a táppénzt) A szakképzésben részt vevő tanulók kötelesek a
gyakorlatról való hiányzást a duális képzőhelyen táppénzes papírjuk bemutatásával
igazolni a hiányzás lejártát követő munkanapon. Szülői kéréssel csak akkor lehet
hiányozni gyakorlatról, ha ehhez a duális képzőhely előzetesen hozzájárul, és biztosítja a gyakorlat teljesítését más napokon.
A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztását annál a szakirányú oktatást folytató szervezetnél igazolja, akinél a szakirányú oktatását teljesíti. (Sztv. vht. rendelet 226. §)

5. Késések nyilvántartása

Ha a tanuló a foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a
házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Ha ez az idő eléri
a foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan foglalkozásnak minősül.
Az elkéső tanuló nem zárható ki a foglalkozásról.
(Sztv. vht. rendelet 162. §)
A tanuló késését, mulasztását az órát adó oktató az osztályfőnökök által rendszeresített heti nyilvántartó ívre rögzíti. Ezekről a hiányzásokról az igazolást az osztályfőnök részére kell benyújtani.

6. Igazolatlan mulasztás kezelése

Értesítjük a tanköteles tanuló törvényes képviselőjét, és a tanköteles tanuló kollégiumi elhelyezése esetén – ha a kollégium nem a szakképző intézménnyel közös igazgatású intézmény – a kollégiumot is értesíteni kell a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor.
Az értesítésben fel kell hívni a tanköteles tanuló törvényes képviselőjének figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a szakképző intézmény értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, a szakképző intézmény a család- és gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a tanköteles tanuló törvényes képviselőjét.

Értesítjük a nem tanköteles tanuló törvényes képviselőjét, és a nem tanköteles tanuló kollégiumi elhelyezése esetén – ha a kollégium nem a szakképző intézménnyel közös igazgatású intézmény – a kollégiumot, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz foglalkozást eléri. Az értesítésben fel kell hívni a nem tanköteles tanuló törvényes képviselőjének figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási félévben eléri az öt foglalkozást, az igazgató – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén – gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével – a család- és gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a család- és gyermekjóléti szolgálat a szakképző intézmény és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan mulasztást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a tizenöt foglalkozást, az igazgató a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot – a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a család- és gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanköteles tanuló törvényes képviselője értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a huszonöt foglalkozást, az igazgatója haladéktalanul értesíti a tanköteles tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
Sztv. 163.§ (1)
Nem lehet példás magatartású az a tanuló, akinek l-nél több igazolatlan hiányzása van.


A magatartásra kapott érdemjegyet az igazolatlan hiányzások miatt az alábbiak szerint kell korrigálni:

 • 2-9 igazolatlan óra esetén egy jeggyel,
 • 10-29 igazolatlan óra esetén két jeggyel,
 • 30 órától három jeggyel csökkentjük (ha erre a megállapított osztályzat lehetőséget nyújt)

Megjegyzés:
A tanuló tanév végére javíthat a félévi magatartás osztályzatán, ha a második félév során

 • nincs igazolatlan órája,
 • nincs negatív bejegyzése,
 • pozitív bejegyzése van. (Szakmai Program)

7. Következmények

Ha a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek a szorgalmi időszakban teljesítendő szakirányú oktatásról való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes szakirányú oktatási idő húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.
(Sztv. vht. rendelet 226. § (1))
Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az évfolyam követelményeit nem teljesítette, és magasabb évfolyamba nem léphet. Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy pótolni köteles. Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztása az e bekezdésben meghatározott mértéket eléri, és a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, magasabb évfolyamba léphet. (Sztv. vht. rendelet 226. § (2))
A tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az egybefüggő
gyakorlatot, ha azt korábban már teljesítette. (Sztv. vht. rendelet 228. §)
Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet szakképzési ösztöndíjban az a tanuló, akinek igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.